VIJESTI
06.11.2018 u 16:02

GRADNJA U ORAŠCU: na mjestu gospodarskog objekta hotel, okolo vile, sveukupno 840 novih ležajeva

Izmjene i dopune UPU-a Orašac Vrtovi sunca omogućit će u nastavku postojećeg hotelskog kompleksa, na zemljištu koje je sada pod gustim zelenilom, izgradnju hotela i vila sa sveukupno 840 ležajeva. Tvrtki KFK Tehnika iz Zagreba koja je kao investitor poslala pismo namjere još 2011. godine, u međuvremenu se pridružila i tvrtka "Dubrovačko primorje". U Županiji je donesen zaključak da je investicija prihvatljiva za ekološku mrežu, a u Gradu da ne treba izrada studije utjecaja na okoliš. Potrebna je izrada krajobrazne studije koju plaća investitor. Dio zone u kojoj će niknuti vile je u vlasništvu RH zbog čega je Grad u kontaktu s Ministarstvom državne imovine. Zbog čega se ide sa izmjenama UPU-a Orašac Vrtovi sunca, odgovara pročelnica Jelena Lončarić.


komentara  1

Koji su razlozi donošenja izmjena i dopuna UPU-a Orašac Vrtovi sunca?

- Izradi IiDUPU-a Turističke zone Orašac - Vrtovi sunca pristupilo se radi usklađenja s Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije i Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika. Obuhvat IiDUPU-a PPUom Grada Dubrovnika određen je kao neuređeni dio građevinskog podučja, predviđen za ubranu preobrazbu. Zakon o prostornom uređenju propisuje obvezu donošenja Urbanističkog plana uređenja za takva područja. Napominjemo da je izrada IiDUPU-a Turističke zone Orašac – Vrtovi sunca započela još 2014. godine donošenjem Odluke o izradi, koja je zbog proteka roka sukladno Zakonu o prostornom uređenju stavljena izvan snage, stoga je radi nastavka izrade IiDUPu-a bilo potrebno donijeti novu Odluku o izradi.

Na što se odnose izmjene važećeg UPU-a?

- IiDUPU-a se odnosi na dio obuhvata na zapadu. Obuhvat IiDUPU-a iznosi cca 9,55 ha, a omeđen je postojećom granicom UPU-a sa sjeverne i zapadne strane te novom granicom s jugozapadne strane. S istočne strane je omeđen postojećim pješačkim koridorom i potokom koji se pruža od gospodarskog objekta do kupališne zone.

Kada se dogodilo povećanje obuhvata UPU Orašac Vrtovi sunca sa 30 na 36 ha, te također i povećanje kapaciteta, odnosno sa 1700 na 2500 ležajeva?

- Izmjenama i dopunama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije iz 2010., slijedom čega je Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika usklađen 2014. godine.

U jednome od članaka se spominje raspoređivanje 840 ležajeva više. Otkud 840 dodatnih ležajeva koji su, koliko shvaćam, zapravo omogućeni u ovom dodatku liDUPU?

- Važećim UPU-om određena je zona B, ugostiteljsko -turističke namjene T2 - turističko naselje - vile planiranog kapaciteta do 40 ležaja. Predmetna zona B se nalazi unutar obuhvata IiDUPU-a.

Posve jednostavnim rječnikom, kako biste opisali i rekli onima koji se uopće ne razumiju u prostorne planove, što se omogućuje investitoru u planu koji se mijenja, te što se može očekivati da će se izgraditi u navedenom prostoru, koji je produžetak zapravo hotelskog naselja Vrtovi sunca?

- Obuhvat IiDUPU-a se dijeli na više prostornih cjelina - zona. Zonu A predstavlja postojeći gospodarski objekt koji je važećim UPU-om predviđen za prateće sadržaje u funkciji ugostiteljstva i turizma. IiDUPU-a omogućava se rekonstrukcija i nadogradnja te prenamjena postojećeg gospodarskog objekta u hotel. Zona B je važećim UPU-om predviđena  za gradnju turističkog naselja – vila. Predmetna zona se IiDPPDNŽ-a i IiDPPUGD proširila. Osim tih zona uz pješačke koridore planirano je formiranje sportsko – rekreacijskih sadržaja.

Na temelju čega je DNŽ 2.10.2018. izdala rješenje kako je liDUPU prihvatljiv za ekološku mrežu, te na temelju čega je gradonačelnik Dubrovnika 16.10.2018. donio rješenje kako nije potrebna izrada studije procjene utjecaja na okoliš (je li ona donesena na nekom od prethodnih postupaka)?

- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša je pri donošenju mišljenja o prihvatljivosti IiDUPU-a za ekološku mrežu zatražio mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, sukladno članku 48. Stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, Razmatrajući mišljenje Agencije te dostavljenu dokumentaciju (Nacrt odluke o izradi plana, Obrazloženje za izradu plana, obuhvat te Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš), doneseno je mišljenje da su IiDUPU-a prihvatljive za ekološku mrežu. 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika je donio Odluku kojom je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Orašac-Vrtovi sunca na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja, a uzimajući u obzir Uredbom o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš propisane kriterije za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš.

U materijalima za gv stoji kako je to područje osobito vrijedan predio prirodnog krajobraza, te kako je nužna izrada krajobrazne studije - što ona obuhvaća, tko je izrađuje i tko je financira?

- Krajobrazna studija detaljno će sagledati prostor unutar obuhvata Plana, ali i odnos prema okolnom prostoru. Sastojat će se od tekstualnog i grafičkog dijela, koji će obuhvatiti analizu postojećeg stanja (opis lokacije, geološke i geo-morfološke osobine, pedološku analizu, mikroklimatske osobitosti, biološku raznolikost, kulturno-povijesnu baštinu, diferenciranje na različita krajobrazna područja, izdvajanje krajobraznih područja od osobitog urbanog značaja, popis botaničkog sastava vegetacije, stanje vegetacije s procijenjenom starošću stabala, posebna opažanja -Izdvajanje iznimnih skupina stabala ili soliterna, prisutnost invazivnih vrsta, alohtonih vrsta i sl., osnovne vizure s područja i na područje, stanje ranjivosti krajobraza, kroz evidentiranje negativnog i pozitivnog antropogenog utjecaja), valorizaciju (vrednovanje krajobraznih područja znanstvenim metodama - vrijednost, kakvoća, obnovljivost, rijetkost, harmoničnost, sceničnost, pristupačnost, simbolička konotacija, zamjenjivost i sl., pojedinačno vrednovanje krajobraznog potencijala različitih krajobraznih područja, valoriziranje krajobraznog potencijala prethodno izdvojenih krajobraznih područja od osobitog urbanog značaja te njihova usporedba, vrednovanje zelenila i vegetacije te posebno izraženih primjeraka stabala, vrednovanje vizura unutar područja i na područje, vrednovanje dosadašnjeg antropogenog utjecaja, vrednovanje (budućeg antropogenog) utjecaja zahvata u prostoru predviđenih Odlukom o izradi Plana i planovima višeg reda, donošenje osnovnih zaključaka te smjernica uređenja i zaštite koje će dati opće prijedloge zaštite i mjere unapređenja za cijelo područje, smjernice za uređenje građevinskih čestica i građenje, smjernice za zaštitu krajobraznih vrijednosti, smjernice za zaštitu kulturne baštine, smjernice za zaštitu degradiranih površina, smjernice za zaštitu okoliša i prirode, smjernice za zaštitu vizura. Krajobraznu studiju kao i Plan financira investitor, a naručuje Nositelj izrade - Grad Dubrovnik temeljem prethodno izrađenog projektnog zadatka.

Također vidimo kako je cijeli postupak započeo 2011. - što sadrži pismo namjere investitora KFK Tehnika d.o.o. i ostaje li ono mjerodavno i sada kada se donose izmjene i dopune o kojima će biti riječi na ovoj sjednici GV?

- Pismo namjere i dalje ostaje mjerodavno s tim da je u međuvremenu dopunjeno na način da se financiranju pridružilo i društvo Dubrovačko primorje d.d. Napominjemo kako je dio zone B u vlasništvu Republike Hrvatske te je Grad Dubrovnik u kontaktu i s Ministarstvom državne imovine.

Bi li se sve ovo moglo svesti pod zaključak kako se izmjene i dopune donose da bi investitor mogao izgraditi hotel i vile s ukupno raspoloživih 840 ležajeva na području koje je smješteno u "nastavku" Vrtova sunca? I, što će biti sa zaštićenim kulturnim dobrom na toj lokaciji. 

- Mlinica je i dalje zaštićena, a Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Dubrovniku sudjeluje u postupku izrade izmjena i dopuna navedenog plana. Izmjene i dopune se donose radi usklađenja s prostornim planovima šireg područja kojima su omogućeni navedeni kapaciteti.

Otkad je ovaj predio u neuređenom dijelu građevinskog područja, odnosno je li ikad bio u neizgrađenom području ili ne?

- 22. prosinca 2015. je donesena Dopuna PPUa Grada Dubrovnika radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju u kojoj su se sukladno Zakonu definirali dijelovi građevinskog područja kao izgrađeni, neizgrađeni uređeni, odnosno neizgrađeni neuređeni dijelovi.


dubrovniknet team

KOMENTARI / Komentiraj
   
   

burazburaz 06.11.18 u 22:01
Grozničava pohlepa. Hoće da unište svo zelenilo, a ceste i ostalu infrastrukturu da zakrče do totalne zakrčenosti. Na kraju će te sve vile zjapit prazne.

Filtriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Mali oglasi

PREDAJTE OGLAS   SVI OGLASI

Komentari


Kolumne 

dubrovniktv.net


infocentar


durote


facebook  twitter  YouTube  YouTube
  
       

/ Registracija